Retouren

1. Foutief bestelde producten

Indien artikelen door koper foutief besteld zijn, kunnen deze alleen retour worden genomen wanneer het direct leverbare artikelen betreft en uitsluitend op aanvraag en na voorafgaande goedkeuring daartoe van Orly Pharma.

2. Aanvragen/melden Retouren

Retouren dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de producten te worden aangemeld dan wel aangevraagd bij Orly Pharma.

Retouren worden alleen dan in behandeling genomen als het door Orly Pharma verstrekte retouren formulier volledig is ingevuld en een kopie van de factuur/afleverbon is overlegd door de koper.

3. Verplichtingen koper

Artikelen die geretourneerd worden:

  • mogen niet zijn afgemeld bij het NMVS
  • moeten in de originele ongeopende en -beschadigde verpakking aangeboden worden;
  • moeten onder de juiste omstandigheden opgeslagen en behandeld zijn;
  • mogen tussen moment van ontvangst en retourzending de apotheek, ziekenhuis of groothandel niet verlaten hebben.

4. Niet aangekondigde retouren

Retouren die niet zijn aangekondigd en/of niet conform de voorwaarden zijn gedaan worden door Orly Pharma niet gecrediteerd. Orly Pharma behoudt zich het recht voor deze artikelen te vernietigen.

5. Niet toegestane retouren en gekoelde producten

Als Orly Pharma op verzoek van de klant een speciaal product heeft besteld worden die producten niet retour genomen.

Gekoelde producten worden door Orly Pharma niet teruggenomen, behalve ingeval van een leverings- en/of verpakkingsfout. Bij terugname van gekoelde producten zijn temperatuurdata vereist, waarmee aangetoond kan worden dat de producten op de juiste temperatuur tijdens gekoelde opslag (2-8°C) gehandhaafd zijn.

6. Creditering

In het geval de fout bij Orly Pharma ligt, worden de betreffende artikelen te allen tijde retour genomen en crediteert Orly Pharma 100% van de relevante factuurkosten inclusief portokosten.

In de overige gevallen van door Orly Pharma geakkordeerde retourzendingen wordt 75% van het aankoopbedrag gecrediteerd onder aftrek van de portokosten voor de retourzending.

7. Overige bepalingen

Deze Retourvoorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Orly Pharma. Alle daarin opgenomen bepalingen blijven onverkort van kracht. In overeenstemming met het in de Algemene Voorwaarden hierover bepaalde wordt onder Orly Pharma verstaan Orly Pharma BV, of haar zustermaatschappij Orly Pharma GmbH.

Retourvoorwaarden Orly Pharma NL Versie 01-2022