Algemene Voorwaarden

Versie 01 | 2022

Orly Pharma BV, St. Jansweg 15, 5928 RC Venlo, Nederland, KvK 63994372 || Orly Pharma GmbH, An der Kleinbahn 18, 41334 Nettetal-Kaldenkirchen, IHK B00011016, Duitsland.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle product verkopen, leveringen en aanbiedingen van Orly Pharma BV en Orly Pharma GmbH (hierna “ORLY”). Ze maken deel uit van alle contracten en rechtsverhoudingen tussen ORLY en derden (hierna: Klant of Klanten) met betrekking tot product verkopen, leveringen en aanbiedingen. Ook toekomstige verkopen en leveringen aan de Klanten vallen hieronder, ook als deze niet onderwerp zijn van een afzonderlijk contract.
2. De algemene voorwaarden van een Klant of een derde partij zijn niet van toepassing, ook niet indien en voor zover ORLY niet specifiek de geldigheid ervan heeft uitgesloten. Ook ingeval ORLY refereert of heeft gerefereerd aan een brief of anderszins bericht waarin verwezen is naar de algemene voorwaarden van de Klant of van een derde partij, houdt dit in geen geval acceptatie in door ORLY van deze laatstbedoelde algemene voorwaarden.

Artikel 2. Offerte en totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle aanbiedingen die door ORLY zijn gedaan zijn vrijblijvend. Acceptaties van aanbiedingen door Klanten zijn onherroepelijk.
2. De rechtsverhouding tussen ORLY en de Klant is uitsluitend gebaseerd op een schriftelijke overeenkomst of een koop opdracht, onder verwijzing naar deze algemene voorwaarden. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met personeel van ORLY binden ORLY niet tenzij en voor zover deze door ORLY schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele toevoegingen of aanvullingen op bestaande overeenkomsten, inclusief deze algemene voorwaarden, zijn alleen bindend indien schriftelijk gedaan dan wel door ORLY schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Prijzen en Betaling

1. De overeengekomen prijzen zijn geldig tot en met de dag van levering en betreffen, tenzij anders overeengekomen, netto prijzen exclusief de geldende BTW. De prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn exclusief verzendkosten. Bij aflevering op het adres van de Klant ingevolge artikel 4 lid 1, voor zover gelegen binnen Nederland, België of Duitsland, worden de verzendkosten apart vermeld. Buiten deze landen vindt levering plaats ExWorks. In geval van export verzending, zijn de prijzen exclusief eventuele kosten, toeslagen dan wel belastingen voor douane en andere overheidsdiensten.
2. Facturen zijn betaalbaar op moment van ontvangst en dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst. Met ingang van de 22ste dag worden over uitstaande en nog onbetaalde facturen 8% rente op jaarbasis berekend vermeerderd met 30,- euro administratiekosten. Bij nog latere betaling behoudt ORLY zich het recht voor aanvullende kosten in rekening te brengen.
3. Verrekening of achterhouding van betaling door een Klant is uitsluitend toegestaan in geval van een onbetwiste tegenclaim of met executoriale titel.
4. Een betaling is pas ontvangen als ORLY er toegang toe heeft.

Artikel 4. (Af)levering, risico-overgang en leverperiode

1. Tenzij anders bepaald worden producten verzonden op DAP basis (Delivery At Place). Producteigendom en –risico gaan over op de Klant bij aflevering op het aangegeven Klant-adres. Indien levering ExWorks is overeengekomen gaat producteigendom en –risico over op het moment dat de producten door ORLY worden overgedragen aan de transporteur of andere daartoe door de Klant aangewezen derde partij. Indien aflevering is verlaat om redenen die buiten ORLY’s invloedsfeer liggen, dan wel omdat de Klant het product niet (tijdig) in ontvangst heeft kunnen nemen ondanks dat het aan de Klant is aangeboden, gaan producteigendom en –risico over op moment van ontvangst van bewijs van aflevering.
2. Tenzij een specifieke termijn is overeengekomen zijn de door ORLY opgegeven en met haar overeengekomen levertijden en termijnen bij benadering vastgesteld en niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding daarvan verplicht ORLY niet tot schadevergoeding en geeft de Klant niet het recht om zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.
3. Indien levering geheel niet kan plaatsvinden om redenen buiten verantwoordelijkheid van ORLY dan is ORLY gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Alleen indien een fatale termijn is overeengekomen heeft de Klant recht op beëindiging van de overeenkomst. ORLY raakt alleen dan in verzuim als zij nalaat om na ingebrekestelling onder verlening van een redelijke termijn alsnog te leveren. Enige aansprakelijkheid in geval van verzuim zal beperkt blijven tot hooguit 10% van de overeengekomen prijs voor de producten waarvan de leveringstermijn is overschreden.

Artikel 5. Overmacht

1. Indien ORLY door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel naar haar keuze te ontbinden indien zij de overeenkomst door overmacht niet binnen acht weken zal kunnen nakomen. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
2. Onder overmacht is mede te verstaan brand, wateroverlast, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, problemen bij productie of transport en de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door ORLY zijn ingeschakeld.
3. Indien ORLY bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur zonder opschorting of verrekening te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Claims, aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Claims voortvloeiend uit een eventueel defect in het product ontstaan door foutief handelen door ORLY, kunnen niet later dan 12 maanden na levering van het product worden ingediend.
2. De Klant dient bij aflevering van de producten nauwkeurig te (laten) controleren of deze onbeschadigd en conform de bestelling zijn geleverd. De Klant is verplicht eventuele afwijkingen of beschadigingen uiterlijk binnen 7 werkdagen schriftelijk te melden bij ORLY vergezeld van de pakbon. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak van de Klant op Orly.
3. Alleen indien ORLY daartoe verzoekt dan wel daartoe schriftelijk toestemming verleent kan het product dat aanleiding gaf voor de claim aan Orly worden geretourneerd, waarbij de kosten van retourzending door ORLY worden vergoed in geval van een terechte claim. Indien de claim terecht is, is ORLY uitsluitend gehouden een vervangend product te sturen dan wel de koopprijs te crediteren. De Klant is alleen tot beëindiging van de overeenkomst gerechtigd als een vervangend product niet voorhanden is of niet binnen redelijke termijn kan worden geleverd.
4. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.
5. Na constatering van een eventuele tekortkoming in het product is de Klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van het gebruik en verhandeling daaronder begrepen.
6. Buiten het bepaalde in dit artikel heeft de Klant geen enkele aanspraak op ORLY wegens gebreken in of met betrekking tot de geleverde producten. Orly is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (zoals gederfde inkomsten) en andere schade ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Orly.
7. In alle gevallen waarin Orly gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde producten en/of diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de verzekering van ORLY, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
8. De Klant zal Orly vrijwaren tegen aanspraken van derden daaronder begrepen de bevoegde autoriteiten, en alle daarmee verband houdende kosten en schades, in verband met door Orly aan de Klant te leveren en geleverde producten en/of te verrichten diensten.

Artikel 7. Verplichtingen van de Klant / Export

1. Bij levering ExWorks draagt de Klant zelf de verantwoordelijkheid voor het transport van de producten vanaf het ORLY magazijn, en accepteert alle wettelijke verplichtingen dienaangaande. Indien het afleveradres buiten Nederland, België of Duitsland ligt, vindt levering van de producten altijd plaats ExWorks, tenzij anders is overeengekomen.
2. In alle gevallen verplicht de Klant zich tot correcte naleving van de relevante regelgeving in het land van bestemming, specifiek met inbegrip van alle wet- en regelgeving met betrekking tot farmaceutische producten, zoals onder andere het onverwijld melden van eventuele bijwerkingen aan Orly (Farmacovigilantie)
3. ORLY aanvaardt ter zake de conform dit artikel op de Klant rustende verplichtingen geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Bij levering ExWorks zal Orly nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van eventuele vernietiging, verlies, inbeslagneming, vernieling of beschadiging van de producten als gevolg van de controle van de invoer, het ontbreken van goedkeuringen, productinspecties, douanerechten of andere omstandigheden die verband houden met de uitvoer en verzending van de producten.

Artikel 8. Diversen

1. Producten kunnen alleen worden geretourneerd na schriftelijke toestemming van ORLY (zie Retourvoorwaarden). ORLY behoudt zich het recht voor om zonder toestemming geretourneerde producten te vernietigen. 2. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. ORLY en de Klant zijn gehouden bepalingen die nietig of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling. 3. Plaats van handeling van betalingen en leveringsverplichtingen is het hoofdkantoor van ORLY.

Artikel 9 Toepasselijk recht, forum- en domiciliekeuze

1. Op alle door ORLY aan de klant gedane aanbiedingen en alle tussen hen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
2.Alle geschillen, welke voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst en/of de door ORLY gedane aanbiedingen of offertes, alsmede overige rechtshandelingen zullen worden voorgelegd aan en worden beslecht door de rechtbank Oost Brabant, onverminderd het recht van ORLY om in voorkomende gevallen een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 10. Leveren geneesmiddelen zonder handelsvergunning

1. De import van geneesmiddelen voor Klanten, waarvoor in Nederland geen handelsvergunning is verleend, gebeurd op basis van Art. 3.17 Regeling Geneesmiddelenwet.
2. Ten tijde van de bestelling verklaart de Klant, in overeenstemming met Art. 3.17 van de Regeling Geneesmiddelenwet te voldoen aan de daarin gestelde vereisten.
3. De Klant heeft toestemming ontvangen van de IGJ voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning en is verantwoordelijk voor het bijhouden van de verplichte administratie.

Algemene Voorwaarden Versie 01-2022