Privacy Statement

Inleiding

Om de verplichtingen van Orly Pharma als groothandel in medicijnen te kunnen uitvoeren, heeft Orly persoonlijke gegevens van u nodig, zoals uw naam, de apotheek of het ziekenhuis waarbij u werkt en de adres- en financiële gegevens daarvan ingeval u een product of producten bij ons afneemt of aan ons levert. Deze gegevens worden door ons verwerkt, dat wil zeggen verzameld, gebruikt en bewaard. Dit doen wij in overeenstemming met de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en eventueel verdere van toepassing zijnde wetgeving. Hoe dit gebeurt, leggen wij hieronder aan u uit.

Waarom verzamelen wij gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw rechten zo goed mogelijk te kunnen (laten) uitvoeren en administreren. Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet er een grondslag zijn.
De grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:
• uw toestemming daartoe, die wij u vragen als u ons een informatieverzoek doet of een verzoek om contact met u op te nemen, dan wel een order plaatst in onze webshop;
• de uitvoering en afhandeling van een overeenkomst als u een product of producten bij ons afneemt dan wel aan ons levert.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens incidenteel verwerkt worden op grond van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering voor de dagelijkse bedrijfsvoering van Orly Pharma, of het uitvoeren/nakomen van specifieke verplichtingen/afspraken.

Van wie en hoe ontvangen en verwerken wij de gegevens?

Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens van de contactpersonen van klanten en leveranciers van Orly Pharma.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor onze werkzaamheden.
Wij verwerken in elk geval de volgende persoonsgegevens:
– naam;
– mail-adres;
– bedrijfsgegevens van de apotheek of het ziekenhuis waar u werkt;
– financiële gegevens van de apotheek of het ziekenhuis waar u werkt,
– indien nodig voor het bestellen of leveren van producten.

Welke rechten heeft u met betrekking tot de gegevens die wij over u hebben?

Op grond van de wet heeft u rechten waarvan u gebruik kunt maken tegenover organisaties die uw persoonsgegevens verwerken.
Het betreft hier het :
– recht op inzage;
– recht op rectificatie (aanpassing);
– recht op gegevenswissing (ook bekend als het ‘recht om vergeten te worden’);
– recht op beperking van de verwerking;
– recht op overdraagbaarheid;
– recht van bezwaar.

Als u bijvoorbeeld wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u een beroep doen op het recht van inzage.
Mocht u van mening zijn dat wij bepaalde persoonsgegevens van u niet correct hebben geadministreerd, of dat er persoons- of bedrijfsgegevens moeten worden veranderd of aangevuld, kunt u een beroep doen op het recht van rectificatie.
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u deze toestemming altijd weer intrekken. U doet dat op dezelfde manier als u de toestemming hebt verleend. Dan stoppen wij de gegevensverwerking zo snel mogelijk.
U kunt een beroep doen op deze rechten. Wilt u van uw rechten gebruik maken, neem dan contact met ons op. Dien uw beroep op een van uw rechten altijd schriftelijk in of per email. U krijgt altijd van ons een bericht.

Aan wie geven wij uw gegevens?

Als dat wettelijk gezien noodzakelijk is, worden uw persoonsgegevens aan verschillende ontvangers verstrekt. Aan wie welke persoonsgegevens worden verstrekt hangt af van de situatie en de betreffende wettelijke verplichting. Het kan gaan om:
– toezichthouders zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
– Belastingdienst.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn. Dat vinden wij erg belangrijk. Wij treffen dan ook technische- en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen tegen (cyber)criminaliteit, vernietiging, verlies of een andere onrechtmatige verwerking. De getroffen maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Wij evalueren de getroffen maatregelen periodiek en stellen die zo nodig bij. Verder hebben wij zowel intern als met externe partijen afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens.

Verwerking buiten de Europese Unie

Slechts bij uitzondering kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door een organisatie in een land buiten de Europese Unie. In dat geval worden te allen tijde passende, aanvullende maatregelen getroffen die voldoen aan de Europese maatstaven voor beveiliging van persoonsgegevens op grond van de AVG.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens verwerken wij met als doel om uw verzoek om informatie, dan wel productorders of -leveranties zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor dit doel, bewaren wij uw persoonsgegevens. Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Hebben wij uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld en is er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing, dan stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwijderen vervolgens de verzamelde persoonsgegevens.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om de website van Orly Pharma goed te laten werken. Deze cookies plaatsen wij altijd en hebben geen impact op uw privacy. Orly Pharma maakt geen gebruik van analyserende cookies.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich tot ons richten. Orly Pharma heeft een klachtenregeling vastgesteld waarmee een correcte afhandeling van uw klacht is gewaarborgd. Na het doorlopen van de interne klachtenprocedure kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het niet eens bent met onze reactie.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen over hoe wij met uw gegevens omgaan. Of wilt u gebruik maken van een van de bovengenoemde rechten? Neem dan contact met ons op.

Wijzigingen

Orly Pharma behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan de privacyverklaring regelmatig te lezen. De laatste aanpassing van de privacyverklaring vond plaats op 22-05-2018.